top of page

שעות התפילות בבית הכנסת הראל

ימי שבת:
תפילת ערבית - עם כניסת השבת
תפילת שחרית -08:00
תפילת מנחה - כחצי שעה לפני השקיעה

ימי חול:

תפילת שחרית - 05:45

תפילת מנחה - כ-15 דקות לפני השקיעה

תפילת ערבית - כרבע שעה לאחר השקיעה

bottom of page